ข้อมูลสถานี

วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาหน่วยงาน บริการเป็นเลิศ โปร่งใส ยุติธรรม นำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สู่ประชาชน”
ค่านิยม
“ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม บริการประชาชนด้วยหัวใจ”

ประวัติสถานี
 • พ.ศ.2464
 • มีฐานะเป็น สภ.ต.กระทุ่มแบน ขึ้นตรงกับเมืองสมุทรสาคร มีที่ทำการเป็นอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น บนพื้นที่ 1 ไร่ 17 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณริมคลองภาษีเจริญถึงปัจจุบัน
 • พ.ศ.2486
 • ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดสมุทรสาครยุบรวมกับจังหวัดธนบุรี ซึ่งเป็น ผลให้ สภ.ต.กระทุ่มแบน ขึ้นกับจังหวัดธนบุรี
 •  พ.ศ.2489
 • ได้มีประกาศยกฐานะจังหวัดสมุทรสาครขึ้นมาใหม่ และตำบลกระทุ่มแบนเป็นเทศบาล ซึ่ง สภ.ต.กระทุ่มแบน ได้ยกฐานะเป็น สภ.อ.กระทุ่มแบน
 •  พ.ศ. 2535 – 2536
 • ได้ก่อสร้างสถานีตำรวจหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้นบนพื้นที่บริเวณเดิม มีพื้นที่ 1 ไร่ 17 ตารางวา และเปิดทำการมาจนถึงปัจจุบัน

สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน

มีพื้นที่รับผิดชอบ 128.75 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตรับผิดชอบเป็น 6 เทศบาล 4 ตำบล

 • เทศบาลนครอ้อมน้อย พื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร
 • เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน พื้นที่ 2.996 ตารางกิโลเมตร
 • เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ พื้นที่ 14.74 ตารางกิโลเมตร
 • เทศบาลตำบลสวนหลวง พื้นที่ 16.95 ตารางกิโลเมตร
 • เทศบาลตำบลดอนไก่ดี พื้นที่ 8.63 ตารางกิโลเมตร
 • เทศบาลตำบลแคราย พื้นที่ 9.7 ตารางกิโลเมตร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ พื้นที่ 8.68 ตารางกิโลเมตร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา พื้นที่ 11.72 ตารางกิโลเมตร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง พื้นที่ 13.84 ตารางกิโลเมตร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่ พื้นที่ 8.5 ตารางกิโลเมตร

แนวทางปฏิบัติงาน ของ สภ.กระทุ่มแบน

ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการ ของ ผบ.ตร. 6 ข้อ

 •  การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 •  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
 •  การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
 •  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
 •  การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน
 •  การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

Call Now Buttonเหตุด่วน-เหตุร้าย