จิตอาสาภัยพิบัติรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 19 สิงหาคม 2563
พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัส ผกก.สภ.กระทุ่มแบน, นายบุญเลิศ เยี่ยมสวัสดิ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ,ประชาชนจิตอาสา,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บุคลากรเจ้าหน้าที่ รพ.กระทุ่มแบน ครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์,ครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี ได้เข้าร่วมอบรมและเดินรณรงค์โครงการจิตอาสาภัยพิบัติรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ณ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน และแจกทรายอะเบทกำจัดยุงลายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ตลาดกระทุ่มแบน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

About IO สภ.กระทุ่มแบน

View all posts by IO สภ.กระทุ่มแบน →